Kategorier
Kontakt os

Du kan kontakte os på:

Telefon: 30 56 56 85

Send os en e-mail
Nyhedsbrev

Sikkerhedsinstruks kajakleje af havkajak safety instructions for rental of sea kayaks Se fuld størrelse

Sikkerhedsinstruks kajakleje af havkajak safety instructions for rental of sea kayaks

Søfartsstyrelsens sikkerhedsinstruks skal læses i forbindelse med kajakleje.

Danish Maritime Authority instructions for ren of kayaks.

Flere detaljer

DKK 0,00

4 andre varer i samme kategori:

SØFARTSSTYRELSEN/ INSTRUKS ved kajakleje af havkajak.

Søfartsstyrelsen har fastsat regler for virksomhed og aktiviteter på vandet. Som udlejer, kursusudbyder og udlån af kajakker til demonstration, er vi forpligtet til at udforme en instruks. 
Instruksen skal kunne ses/ læses forinden aktiviteten, sådan at man er forberedt og selv er medansvarlig for det videre forløb. 
Derfor læs nedenstående. Kan forekomme lidt omstændelig, men sådan er reglerne:

Sikkerhedsinstruks for leje og lån af kajakker hos Kajakbiksen, Broløkken 1, 5900 Rudkøbing. Reder Ulla Heintz Sparrebro, Strandløkken 3, 5900 Rudkøbing.

Udarbejdet forår 2014. Rettet april 2018.

1.
Denne instruks er gældende for leje/ lån af de til enhver tid benyttede kajakker i ovenstående virksomhed.
Ligeledes er instruksen også gældende for kurser, da der som oftest vil være tale om lån af kajakker.

Denne instruks bedes læst inden turen.

2.
Kajakkerne skal være i land senest kl. 20.00 eller inden mørkets frembrud. Andet kan aftales. Ring, eller send en sms, hvis du bliver forsinket.
Sejladsen kan foregå hele året under hensyntagen til brugers oplysninger om erfaring og kvalifikationer.
Normalt vil almindelige aktivitetsmåneder være sommerhalvåret april til sept. inkl. hvor der ikke forventes særlige kvalifikationer.
I vinterhalvåret vil roning kunne accepteres hvis bruger kan godtgøre en fornuftig erfaring, samt at kunne håndtere egenredning. (Hvis flere roere også makkerredning)
Bruger er vejledt om at man kan leje/ låne tøj til modvirkning af hurtig nedkøling ved ophold i vandet.
Ved roning i vinterhalvåret skal bruger være iført tørdragt.

Ro-området er Det sydfynske øhav og østkysten af Langeland. Der skal ros kystnært overalt. Max 100 m fra land.
Der kan aftales roning i andre områder, hvis bruger kan godtgøre fornuftig erfaring samt at kunne håndtere egen-redning. (Hvis flere roere også makkerredning)

Roeren/roerne skal respektere anvisninger fra Kajakbiksen som sker ved turens start med hensyn til vejledning om ro-område kontra vejr, vind, årstid og udstyr.

3.
Vælg læ-kyster, hvor der er et godt og stabilt ro-område, eller Lindelse Nor, hvor der ikke er voldsomt med vind, bølger og uberegnelige strømforhold. Derfor et godt område for både den rutinerede roer og den urutinerede som gerne vil prøve at opleve vand og kyst i kajak.

Farvandet ud for Rudkøbing kan være mere uroligt, hvis vinden er i vestlig/sydvestlig retning. Her skal der vises hensyn for færgen til Strynø.


Ofte er vejret anderledes på udturen end på hjemturen. Vejledning fra Kajakbiksen og denne instruks, vil derfor kun være vejledende. Vi ved heller ikke hvordan din/ jeres fysik er, ligesom vi heller ikke kan følge jeres handlinger. Og selv mindre bølger kan være krævende for en roer som ikke er rutineret. Både balance, men også at modvind kan være krævende over en længere distance.
Derfor - brug vandet med omtanke. “Læs vejret”, bedøm vandtemperaturen og tænk over, at det smukkeste sted at ro faktisk er tæt på kysten.
Og - vurder hvor langt du kan ro - hjemturen er lige så lang som udturen, men føles ofte længere...

4.
Beskrivelse af kajakken:

Den kajak du har med er en havkajak. Der vil være tale om kajakker af mærket Venture Easky 15 eller Point65 Buccaneer eller Jack.
En kort opsummering:
Kajakken.
Finnekajakker holder retning ved hjælp af den justerbare finne og styres med pagaj og krop.
Luger skal være tæt lukkede. Brug rummet under til bagage og lign. Pak sarte ting i vandtætte poser.
Liner langs siden er til at gribe i. Elastik til evt. udstyr på dækket.
Kajakken kan løftes i håndtag, men sæt også en arm under skroget - man ved aldrig om håndtaget holder.

Sørg for at fodstøtter er justeret inden du sætter kajakken i vandet (Det er ok, at sidde i den f.eks. oppe i græsset).

Udstyret.
Dette er udstyret som medfølger:


Pagajerne er forskellige. Spørg i butikken.
Reservepagaj - sjældent de går i stykker, men det kan jo ske at en pagaj driver væk. Lejes flere kajakker samtidig, er der ikke reservepagaj med i lejen.
Tøj - spørg i butikken.
Vest - 3 str.- sørg for at få en der passer både vægt og pasform. Det er svømmeveste - ikke redningsveste. Opdrift 50 N (Hvilket er 50 % af en standard redningsvest. Ingen krave som holder hovedet oppe i vandet ved bevidstløshed).
Skørt eller spraydeck - bruges til at undgå vand i kajakken og du sidder mere lunt.
Bemærk: stroppen foran på skørtet skal altid være synlig ved cokpittets forkant. Ved kæntring hiver du i denne for at løsne skørtet og trykker dig derefter ud af kajakken. Normalt vil du automatisk glide ud af kajakken ved kæntring, men det kan være en ubehagelig oplevelse, hvis stroppen er gledet ind under skørtet.


Pumpe
- bruges til at tømme kajakken efter kæntring eller ved almindelig lænsning.

Paddlefloat/pagajflyder - bruges ved selvredning. (Hvis man ved hvordan)

Slæbeline - bruges til at trække en makker, men også som svømmeline hvis du ror alene og skal bugsere dig selv og kajak ind til land. Spørg i butik.
Sikkerhedsudstyr tilpasses antal af roere og erfaring. Du vil normalt ikke få et paddlefloat med, hvis du ikke ved hvordan den bruges, ligesom der heller ikke medfølger alt sikkerhedsudstyr til alle roere i en gruppe, da det formodes ikke at blive aktuelt for alle.

Hertil evt. andet udstyr f.eks. vandtætte poser. Spørg i butik.
Der vil ikke være nødraketter og blus ombord, da der ikke kan være sikkerhed for håndteringen fra gang til gang. Udlejer kan derfor ikke tage ansvar for at det fungerer.

Redning/ assistance.
Hvis alt går galt eller der er tale om tilskadekomst ring 112. Oplys hvor du/ I er gået ud fra og forklar hvor du derefter ca. opholder dig. 

Det vil altid være dejligt hvis kajak og udstyr bjærges, men dit liv er det vigtigste.
Hvis du har erfaring til det, brug egen eller makkerredning.
Hvis du ikke har erfaring eller bliver usikker eller træt, så søg ind til land. Brug evt. trækline. Bind den ene ende til kajakkens forende og tag den anden rundt om skulder - ikke hals - og svøm med kajakken i land. De fleste steder kan man let nå land, hvis man ror kystnært.

Denne instruks kan ikke give en udførlig instruktion for redning. Til dette er du nødt til at øve dig, søge oplysninger samt evt. tage et egnet kursus.

Instruktion/ ansvar.

Ved kurser gives instruktionen løbende.

Ved leje/ lån gives der en kort mundtlig instruktion ved aftalens indgåelse. Der vil derudover efter aftale gives en kort praktisk instruktion omkring kajak og udstyr. Derefter er det på egen hånd og dit eget ansvar. Andet kan evt. aftales. Se f.eks. hjemmeside for leje af instruktør.
Kurser er også på eget ansvar, men under vejledning.
Kajakbiksen har ikke en forsikring, men du er dækket af din ulykkesforsikring, hvis du har tegnet en sådan.

Denne instruks opdateres løbende ud fra de tilbagemeldinger der kommer fra brugerne, samt de erfaringer der høstes undervejs.

Med venlig hilsen og ønske om god turoplevelse.
Ulla Heintz Sparrebro

Kajakbiksen.

English version.

DANISH MARITIME AUTHORITY / INSTRUCTIONS FOR RENT OF KAYAKS

 May 2017

 The Danish Maritime Authority has laid down rules for the conduct of businesses and activities on the water.  We are required, in our capacity as renters, course providers or providers of kayaks for demonstration purposes, to display appropriate instructions.

The instructions must be posted so they can be seen and read prior to the activity, so that users are prepared for and ready to take responsibility for the activity.

 So, please take the time to read the following.

 Safety instructions for rent and loan of kayaks at Langelands Kajakudlejning from Kajakbiksen, Broløkken 1, 5900 Rudkøbing. Shipowner Ulla Heintz Sparrebro, Strandløkken 3, 5900 Rudkøbing.

 These instructions apply to the rental / loan of the kayaks used in the above

business. The instructions are also applicable to courses, as they will usually involve the loan of kayaks.

Please read the instructions before your trip.

 Return of kayaks

 • The kayaks should returned by 20:00 at the latest – or by sundown.

 • Later return must be agreed with the owners before departure.

   Please call or send a text message if you get delayed. (number)

   Seasons

 • Kayaking where no special qualifications are required, will normally be in the summer months from April 1 to September 30.

 • Kayaking can take place all year round, dependent on the user's proven experience and qualifications.

 • Kayaking in winter is possible if the kayaker:

  •  has proven experience and

  • has been trained  in self-rescue or

  • assisted recue if paddling with a group.

                         Paddlers can rent / loan clothes to prevent rapid chilling if immersed in the water.

                         When paddling in winter, the user must wear a dry suit.

   Area

   The paddling area is the South Funen Archipalego and the east coast of Langeland.

   You must:

 • paddle close to the coast in all locations (max. 100 m from land).

 • pay particular attention near harbours to ferry traffic: the ferries are fast and may not see paddlers.

   Kayaking in other areas may be agreed upon  if a user can prove a reasonable amount of experience, and prove self-rescue/assisted rescue proficiency.

   

  The kayaker/s must respect advice offered at Kajakbiksen at the start of the trip with respect to sailing areas based on weather, wind, season and equipment.

  Routes

  Choose sheltered shores where conditions are calm and stable.

   Lindelse Nor - where wind conditions, waves and erratic currents are at a minimum -  is a good area for both experienced and inexperienced paddlers to explore the sea and the coast from a kayak.

 • The waters off Rudkøbing can be rougher if the wind is in a west / southwest direction. Beware of the Strynø ferry.

 •  Weather

  The weather is often different going home than going out. Advice from the Kajakbiksen and these instructions are, therefore, only a guideline.

   Even small waves can be demanding for an inexperienced paddler. Both balance and headwinds can be demanding over longer distances.

   Approach the water with care.

 • Read the weather

 • Judge the water temperature and remember that the most beautiful place to paddle is actually close to the coast.

 • Be realistic: how far you can paddle - your home trip is as long as the outward trip, but often feels longer.

   

  Description of the kayak

  The kayak you have is a Venture Easky 15 or a Point65 Buccaneer or similar sea kayak.

  Overview of the kayak:

  Fin kayaks:

  • keep their direction with the help of the adjustable fin

  • are controlled by the paddle and the body.

   Hatches must be closed:

  • use the space beneath deck for luggage, etc.

  • wrap easily damaged items in waterproof bags.

 • Lines along the sides are for holding.

 • The elastic cords are for any equipment on the deck.

   

 • The kayak can be lifted using the handles, but put an arm under the hull – just in case the handles break.

 • Make sure the footrests are adjusted before launching the kayak (it is ok to sit in the kayak while it is on the grass).

   Equipment

  The following equipment is provided :

 • Paddles are different. Ask for advice in the store.

 • Extra paddle – they rarely break, but a paddle may drift away.

 • Clothing – ask in the store.

 • Vests:

  • 3 sizes are available.

  • Make sure you get one appropriate to your weight and size:

  • These are swimmers' vests – not lifejackets.

  • Buoyancy is 50 N (Which is 50% of a standard lifejacket.) There is no collar to support the head  in the water if unconscious.

 • Spray skirt or spray deck - to avoid water entering the kayak and to keep you warm.

   Note: The strap at the front of the spray skirt should always be visible at the front edge of the cockpit.  If you capsize you pull the strap and push yourself out of the kayak. Normally, you will slide out of the kayak automatically when it capsizes but it may be an unpleasant experience if the strap has slipped under spray skirt.

  Pump: to empty the kayak after capsizing or just for bailing.

 • Paddle float: for self-rescue (If you know how).

 • Throw line: for towing a fellow paddler, or to be used as a swim line if you are paddling on your own and have to tow yourself and your kayak to land.  Ask in store.

  Safety equipment is adapted to the number of  paddlers and their experience. Normally you will not be provided with a paddle float, if you do not know how to use it. All safety equipment will not be provided for all paddlers in a group as it is unlikely to be needed by everyone at the same time.

  For other equipment such as waterproof bags: ask in store.

  Emergency rockets and flares will not be provided in the kayaks.  There is no way of knowing how they have been used by others, so the owners would not be able guarantee their correct function.

   Rescue/assistance.

 • In emergencies call 112: State where you started your trip and explain your approximate,current location.

 • It will always be desireable if kayaks and equipment are saved, but your life is the most important thing.

 • If you are an experienced kayaker use self-rescue or assited rescue techniques.

 • If you are inexperienced or feel insecure and/or tired, then go ashore. If necessary, use the towline. Tie one end to the front of the kayak and take the other end around your shoulder - not your throat -and swim pulling the kayak ashore.

 • You can easily reach land in most places if you are paddling close to the coast.

 • These instructions cannot provide complete rescue instructions. For this you have to practice, seek information and take an appropriate course. 

  Instructions / Responsibility

 • Instructions are given during courses.

 • For rentals / loans, a brief oral instruction is given when the rental has been agreed upon. If desired, a brief practical instruction about the kayak and the equipment may be given. After that you are on your own and responsible for yourself.  Other agreements can be made. See, for example, our website about hiring an instructor.

 • Courses are also at your own risk but under supervision.

 • Kajakbiksen does not carry an insurance but you are covered by your accident insurance if you have one.

  These instructions will be updated regularly on the basis of the feedback received from users and experiences gained along the way.

  Yours truly - and hoping you have some great kayaking experiences.

  Ulla Heintz Sparrebro

  Langelands Kayak Rentals / Kajakbiksen